Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forskriftsendringer som følge av overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering for storfekjøtt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.06.2009

Resultat:

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring Forslag til forskriftsendringer som følge av overgangen fra målprissystem til volumbasert regulering av storfekjøtt.

Under årets jordbruksoppgjør ble avtalepartene enige om å gjennomføre endringer i markedsordningen for storfekjøtt. Avtalepartene besluttet å gjennomføre en overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av råvaremarkedet for storfekjøtt (volummodellen). Endringen trer i kraft fra 1. juli 2009, med forbehold om Stortingets samtykke.

Disse endringene gjør at Norge vil overholde sine forpliktelser i WTO-avtalen om redusert bruk av internstøtte i jordbruket.

Som en oppfølging av overgangen til volummodell for storfekjøtt foreslår Landbruks- og matdepartementet endringer i forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) og forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT-forskriften).

Det er nødvendig at forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2009, samtidig med at målprisen for storfekjøtt avvikles.

Som en ytterligere følge av overgangen fra målprissystem til volumbasert regulering av storfekjøtt har Statens landbruksforvaltning (SLF), på vegne av Omsetningsrådet, også sendt på høring forslag til endringer i enkelte forskrifter og retningslinjer som er underlagt Omsetningsrådet. 

Vår ref.: 200900894

I årets jordbruksoppgjør besluttet avtalepartene å gjennomføre en overgang fra målprissystem til en volumbasert regulering av råvaremarkedet for storfekjøtt (volummodellen). Som følge av dette foreslår Landbruks- og matdepartementet endringer i forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) og forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT-forskriften).

Vedlagt dette høringsbrevet følger høringsnotat som beskriver de foreslåtte endringer, samt utkast til endringsforskrifter for rammeforskriften og FAT-forskriften. Det tas forbehold om at Stortinget gjennom behandlingen av jordbruksoppgjøret gir sin tilslutning til de endringer i markedsordningene som avtalepartene har blitt enige om.

Det er nødvendig at forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2009, samtidig med at målprisen for storfekjøtt avvikles. Endringene har vært drøftet med berørte parter gjennom en bredt sammensatt arbeidsgruppe og i jordbruksforhandlingene, og må anses å være godt kjent i bransjen. På denne bakgrunn har landbruks- og matministeren besluttet forkortet høringsfrist.

Det bes derfor om at høringsinnspill sendes Landbruks- og matdepartementet
innen fredag 12. juni 2009

 
Med hilsen


Henrik Einevoll (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                            Siv Tanja V. Durteste
                                                                                            Rådgiver

 

Vedlegg: 3

Høringsnotat
Vedlegg 1: Utkast til forskrift om endring av forskrift om Omsetningsrådets myndighet
vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften)
Vedlegg 2: Utkast til forskrift om endring av forskrift administrative tollnedsettelser for
landbruksvarer med vedlegg (FAT-forskriften)

COOP NKL BA
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
HSH
Kjøtt- og fjørfebransjens lands¬forbund (KLF)
NHO Mat og Bio
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Nortura BA
Omsetningsrådet
Statens landbruksforvaltning
Toll- og avgiftsdirektoratet

Til toppen