Forsiden

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2003 nr 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering av jordbruksråvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 14. Endringer: Endret ved forskrifter 4 des 2003 nr. 1455, 8 juli 2004 nr. 1113, 8 des 2006 nr. 1373, 30 juni 2009 nr. 919, 21 jan 2013 nr. 49, 27 juni 2013 nr. 797, 3 sep 2014 nr. 1144, 18 feb 2016 nr. 162.


I forskrift 1. juli 2003 nr 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering av jordbruksråvarer gjøres følgende endringer:

I

§ 2 skal lyde:

§ 2. Informasjonsplikt
Vedtak om markedsregulators informasjonsplikt skal sikre alle markedsaktører lik tilgang på informasjon om aktiviteter markedsregulator utfører i kraft av reguleringsansvaret, herunder produksjons- og forbruksprognoser, prisprognoser, prisnoteringer og reguleringsaktiviteter. Informasjon skal gjøres tilgjengelig umiddelbart etter at vedtak om endring/tiltak er foretatt.

§ 3 nr. 2 skal lyde:

2) Kjøtt
Dersom det brukes reguleringsmidler til eksport av storfekjøtt, skal markedsregulator pålegges mottaksplikt på innenlands produsert storfekjøtt fra uavhengige aktører. Mottaksplikten avgrenses til en andel av det volumet som planlegges eksportert. Innenfor kvantumet som mottaksplikten gjelder for, skal den enkelte uavhengige aktørs leveranse avgrenses til dennes andel av slaktingen de siste 12 måneder.

II

Endringene trer i kraft 1. juli 2009.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov