Høring - Utkast til forskrift om endring av forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.08.2007

Vår ref.: 200701349-/NMO

Høring - utkast til forskrift om endring av forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut på høring forslag om endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer. Nedenfor følger en kort redegjørelse for forslagene.

Til § 15. Særlige fôrprodukter:
Departementet foreslår å innføre en bestemmelse om individuell tollnedsettelse for import av marine råstoffer til bruk i produksjon av pelsdyrfôr. Det legges til grunn at slik import ikke vil fortrenge norske landbruksråvarer.
Departementet legger vekt på at det er etablert en politikk for pelsdyrnæringen som samlet skal sikre næringen konkurransekraft i forhold til utenlandske aktører, jfr. refusjonsordningen for fôrkostnader. Den manglende hjemmelen for tollnedsettelse i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer er ikke i overensstemmelse med denne politikken. Dette er ikke tilsiktet, men skyldes at man ikke gjorde en bredere vurdering av saken da forskriften sist ble endret.

Til § 22. Tollnedsettelser med kvantumsbegrensninger:
I annet ledd foreslås det å sette inn et nytt annet punktum for å sikre likeverdighet mellom norskproduserte karbohydratråvarer basert på importerte råvarer, og direkte importerte karbohydratråvarer. Varene bør derfor få samme avgiftsbelastning (toll og prisutjevningsbeløp) og samme kvantumsbegrensninger. Departementet foreslår derfor at norskproduserte karbohydratråvarer basert på importerte råvarer teller med innenfor kvoten for karbohydratråvarer til kraftfôr, i tillegg til at disse volumene belastes med prisutjevningsbeløp.

I annet ledd foreslås det videre å endre siste punktum knyttet til auksjonstidspunktet for oljefrø. I dag er det en auksjon for oljefrø (november). Norsk produksjon av oljefrø er nå så vidt lav at det er ønskelig å åpne for import også tidligere på høsten.  Departementet foreslår derfor å åpne for auksjon av kvoter for oljefrø også i august. 

Høringsfristen settes til 14. august. Høringsuttalelsen kan sendes pr. vanlig post eller pr e-post til postmottak@lmd.dep.no/nina.mosseby@lmd.dep.no


Med hilsen


Henrik Einevoll 
avdelingsdirektør                                                                      Nina Mosseby
                                                                                               rådgiver

Vedlegg

Fastsatt av Landbruksdepartementet xx.xx.2007 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 5, samt kgl.res. av 30. juni 1995 nr. 600.

- I -

I forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:


Kapittel 3. Individuelle tollnedsettelser

§ 15. Særlige fôrprodukter, nytt pkt. 5 i første ledd skal lyde:
 5) Marine råvarer til pelsdyrfôr


Kapittel 4. Tollnedsettelser for korn, mel og kraftfôr

§ 22. Tollnedsettelser med kvantumsbegrensninger:
Nytt annet punktum i annet ledd skal lyde:
Kvotene gjelder også forbruk av innenlandske innsatsvarer produsert på basis av tollfritt importerte råvarer.

Nytt siste punktum i annet ledd skal lyde:
 Kvoten for oljefrø tildeles to ganger pr. år, medio august og ultimo november.


- II -

Endringene trer i kraft pr dags dato.

 • Utenriksdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Konkurransetilsynet
 • Næringsmiddelbedriftenes landsforening
 • Kjøttindustriens Fellesforening
 • Kjøttbransjens Landsforbund
 • Norkorn
 • Konservesfabrikkenes Landsforening
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Gartnerforbund
 • Hoff Norske Potetindustrier
 • Fiskå Mølle
 • Norske Felleskjøp
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Unikorn
 • TINE BA
 • Norsk Kjøttsamvirke BA
 • Norgesfôr AS