Forskrift om endring av forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 8. juli 2014 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov