Høring - Ny forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer. Fastsatt 22.12.05

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200500943-/NMO

07.10.2005

Høring - Ny forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) av 18.12.2000 nr. 1315 ble sist endret i 2003. Denne forskriften er et sentralt virkemiddel i landbrukspolitikken og er således til løpende vurdering med tanke på endringer.

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ny forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer på høring. Følgende dokumenter følger vedlagt:

Vi foreslår å fastsette en helt ny forskrift til erstatning for gjeldende i og med at det er 5 år siden forrige hovedrevisjon av forskriften. Departementet foreslår blant annet å endre strukturen i forskriften for å legge den opp mot strukturen i den nye tolloven som er under utarbeidelse. Forslaget representerer stort sett tekniske og mer språklige endringer, og det legges til grunn at det for en stor del representerer forskriftsfesting av praksis.

Ta gjerne kontakt med spørsmål.

Høringsfristen settes til 30. november 2005.

Med hilsen

Henrik Einevoll
avdelingsdirektør

Nina Mosseby
rådgiver