Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer og i forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (hode- og isbergsalat etc.)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4, jf. kgl. res. 21. desember 2007 nr. 1708.

Se forskriften på lovdata.no