Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer og forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli 2011 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) §§ 9-2, 9-3 og 9-4.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov