Ikraftsetting av lov 13. desember 2013 nr. 124 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 8-6

Fastsatt av Kongen i statsråd 4. mars 2016 med hjemmel i lov 13. desember 2013 nr. 124 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).

I

Lov 13. desember 2013 nr. 124 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 8-6 omhandler fastsettelse av en vares opprinnelse der dette ikke følger av særskilt avtale om preferansetollbehandling. Tredje ledd gir departementet fullmakt til å gi nærmere bestemmelser.

Endringsloven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Nærmere regler om ikke-preferensiell opprinnelse har vært på alminnelig høring og vil bli fastsatt ved endring av forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften). Forskriftsendringen forutsetter ikraftsetting av tolloven § 8-6.

Departementet foreslår at tolloven § 8-6 og endring av overskriften til tolloven kapittel 8 trer i kraft straks.

Forslaget til ikraftsetting har ingen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.     

II

Delt ikraftsetting av lov 13. desember 2013 nr. 124 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven). Romertall III trer i kraft straks.

Tilhørende lov