Forskrift om endring i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 15. november 2011 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4, jf. delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov