Forskrift om endring i forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2020 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 16-15.

I

I forskrift  17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 16-15-1 første ledd oppheves. Annet til femte ledd blir første til fjerde ledd.

§ 16-15-2 første ledd skal lyde:

      Ved manglende deklarering av betalingsmidler kan tolllmyndighetene tilbakeholde betalingsmidler tilsvarende gebyrets størrelse.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov