Delegering av myndighet etter tolloven § 9-5 første ledd

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2015 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel § 9-5 første ledd.

I

Departementets myndighet etter tolloven § 9-5 første ledd til å fatte vedtak om fritak for eller nedsettelse av tollkrav, herunder tilleggstoll og renter, delegeres til Tolldirektoratet.

Myndighetene kan videredelegeres.

II

Delegeringen trer i kraft fra 1. januar 2016. Fra samme tid oppheves vedtak 17. juni 1999 nr. 728 om delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, dokumentavgiftsloven § 3, særavgiftsloven § 4 første ledd, tolloven § 9-5 annet ledd, merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 3 fjerde ledd.

 

Tilhørende lov