Forskrift om endring av forskrift 17. desember 2008 nr. 1502, forskrift 11. desember 2001 nr. 1451, forskrift 19. mars 2001 nr. 268, forskrift 2. juli 1986 nr. 1430, og forskrift 29. juni 2000 nr. 688

Fastsatt av Finansdepartementet 8. mars 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 13-4 femte ledd, lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 13-3 andre ledd, lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven) § 1 og lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1.

Fastsatt av Finansdepartementet 8. mars 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 13-4 femte ledd, lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 13-3 andre ledd, lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven) § 1 og lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1.

 

I

I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 13-4-2 skal lyde:

§ 13-4-2.     Legitimasjon

Ved kontroll hos den opplysningspliktige skal de som deltar i kontrollen vise legitimasjon overfor den opplysningspliktige.

 

Ny § 13-4-3 skal lyde:

§ 13-4-3. Informasjon om plikter og rettigheter

Den opplysningspliktige skal orienteres om sin opplysningsplikt, plikt til å medvirke til kontroll, samt sin rett til å påklage pålegg om å medvirke ved undersøkelsen.

 

Ny § 13-4-4 skal lyde:

§ 13-4-4. Kopiering av elektronisk informasjon

Når tollmyndighetene kopierer skal det benyttes teknikker og programvare som sikrer dataenes konfidensialitet og integritet.

            Kopiering av elektronisk arkiv skal fortrinnsvis skje hos opplysningspliktige, men kan skje i lokaler som tollmyndighetene disponerer dersom opplysningspliktige samtykker.

            Deler den opplysningspliktige elektronisk arkiv med andre, og arkivet er innrettet slik at tollmyndighetene ikke umiddelbart kan skille mellom hvilke opplysninger som gjelder den opplysningspliktige (sammenblandet arkiv), kan hele arkivet kopieres.

            Dersom den opplysningspliktige samtykker, kan utstyr som inneholder elektronisk arkiv tas bort fra den opplysningspliktiges lokaler i forbindelse med kopieringen. Det skal nedtegnes hvilket utstyr som tas med og når og hvordan tilbakelevering skal skje. Opplysningspliktig og tollmyndighetene skal undertegne dokumentet.

 

Ny § 13-4-5 skal lyde:

§ 13-4-5.     Tilgang til elektronisk arkiv

Tilgangen til kopier som tollmyndighetene har tatt av elektroniske arkiv skal lukkes senest når endelig rapport om kontroll er ferdigstilt. Når tilgangen er lukket, skal tollmyndighetene ikke kjøre søk eller foreta annen gjennomgang av kopien av det elektroniske arkivet.

Tilgangen til elektroniske arkiv kan åpnes igjen for å bekrefte eller avkrefte opplysninger fra opplysningspliktige, for å verifisere tidligere uttrukne data eller hvis saksbehandlingen viser at det er behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon. Ved gjenåpning skal opplysningspliktige underrettes. 

 

Ny § 13-4-6 skal lyde:

§ 13-4-6.     Klage over pålegg

Påklages pålegg om gjennomsyn av virksomhetens arkiv, skal pålegget etterkommes selv om klagen ikke er avgjort.

Påklages pålegg om utlevering av papirdokumenter, elektronisk lagrede opplysninger, programmer eller programsystemer skal papirdokumentene, lagringsmediet, enheten det sitter i eller en kopi av den elektroniske informasjonen forsegles.     

Det er tollmyndighetene som beslutter om det er papirdokumentene, lagringsmediet, enheten det sitter i eller en kopi av den elektroniske informasjonen som skal forsegles. Denne beslutningen kan ikke påklages.

Forseglet materiale skal deponeres hos tollmyndighetene til klagen er avgjort.

Gis klageren medhold, skal det forseglede materialet overleveres klageren dersom det tilhører klageren. Dersom forseglet materiale er lagret på lagringsmedium som tilhører tollmyndighetene, skal opplysningspliktiges data slettes som beskrevet i § 13-4-9. Dersom det ikke vil føre til nevneverdig forsinkelse, skal den opplysningspliktige gis anledning til å være til stede når forseglingen brytes.

Gis klageren ikke medhold, skal klageren underrettes.

 

Ny § 13-4-7 skal lyde:

§ 13-4-7.     Rapport

Den som leder kontrollen har ansvaret for at det blir utarbeidet rapport. Ved kontroll hos den opplysningspliktige skal rapporten inneholde:

1.         opplysninger om når kontrollen fant sted, formålet og lovhjemmel for kontrollen,

2.         opplysninger om varsel til den opplysningspliktige,

3.         hvem som var til stede ved kontrollen og hvem som var den toll- og avgiftspliktiges kontaktperson,

4.         oversikt over dokumenter, datalagringsmedium mv. som ble utlevert til myndighetene ved kontrollen,

5.         oversikt over de faktiske forhold av betydning for kontrollen, med oppdeling på henholdsvis faktiske opplysninger vedrørende den opplysningspliktige som kontrollen ble avholdt hos og opplysninger vedrørende andre opplysningspliktige,

6.         opplysninger om andre særlige forhold.

Ved andre kontrollundersøkelser tilpasses kravet til dokumentasjon den kontrollen som er foretatt.

Rapport etter første ledd skal sendes den opplysningspliktige, med unntak av eventuelle opplysninger vedrørende andre opplysningspliktige.

 

Ny § 13-4-8 skal lyde:

§ 13-4-8.     Tilbakelevering

Papirdokumenter skal tilbakeleveres så snart som mulig, eventuelt etter at det er tatt kopier av dokumenter som antas å få betydning for kontrollen. Dersom det er behov for å beholde originaldokumenter utover rimelig tid, kan den opplysningspliktige kreve å få en kopi av dokumentene.

Utlånte elektroniske lagringsmedier skal tilbakeleveres så snart det ikke lenger er behov for dem av hensyn til kontrollen.

 

Ny § 13-4-9 skal lyde:          

§ 13-4-9.     Sletting av elektronisk kopiert arkiv

Sletting skal skje på en slik måte at en rekonstruksjon av dataene ikke er praktisk mulig. En representant for virksomheten kan kreve å være tilstede ved slettingen.

Kopier av elektroniske arkiv skal senest slettes når saken er endelig avgjort. Saken ansees som endelig avgjort når frist for endring og søksmålsfristen er utløpt, eller når det foreligger rettskraftig dom, og kravet er betalt.

Ved kopiering av elektronisk arkiv hvor disse er innrettet slik at tollmyndighetene ikke umiddelbart kan skille hvilke opplysninger som gjelder hvilke opplysningspliktige (sammenblandet arkiv), skal hele arkivet senest slettes når sakene er endelig avgjort.

 

Nåværende § 13-4-2 blir ny § 13-4-10.

 

II

 

I forskrift 11. desember 2011 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 5-9 nytt femte ledd skal lyde:

Ved kontroll etter denne bestemmelsen gjelder bestemmelsene fastsatt i medhold av tolloven § 13-4 femte ledd tilsvarende så langt de passer.

 

III

 

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner vedrørende motorkjøretøyer og båter gjøres følgende endringer:

 

§ 8-2 nytt sjette ledd skal lyde:

Ved kontroll etter denne bestemmelsen gjelder bestemmelsene fastsatt i medhold av tolloven § 13-4 femte ledd tilsvarende så langt de passer.

 

IV

 

I forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift gjøres følgende endringer:

 

§ 7 nytt fjerde ledd skal lyde:

Ved kontroll etter denne bestemmelsen gjelder bestemmelsene fastsatt i medhold av tolloven § 13-4 femte ledd tilsvarende så langt de passer.

 

V

 

I forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift gjøres følgende endringer:

 

§ 15 nytt åttende ledd skal lyde:

Ved kontroll etter denne bestemmelsen gjelder bestemmelsene fastsatt i medhold av tolloven § 13-4 femte ledd tilsvarende så langt de passer.

 

VI

Endringene under I til V trer i kraft straks.

Tilhørende lov