Særavgiftsloven

Finansdepartementet

Lov 19. mai 1933 nr. 11 Lov om særavgifter

Når Stortinget med henvisning til denne loven vedtar særavgifter til statskassen som ikke omhandles i andre lover, fastsetter departementet nærmere bestemmelser om beregning og kontroll. Gjelder særavgiften etanol til teknisk bruk, fastsetter departementet forskrifter om forbud, produksjon, innførsel, utførsel og omsetning.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter