Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 5. juni 2013 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

Fastsatt av Finansdepartementet 5. juni 2013 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

                                               I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endring:

§ 3-5-3 skal lyde:

§ 3-5-3. Fritak og reduksjon av miljøavgiften ut fra returandel
(1) For inneremballasje som inngår i et retursystem reduseres miljøavgiften med den returandel som er fastsatt i medhold av avfallsforskriften.

(2)Retursystemer med høy returandel (95 % eller over), gis fullt fritak for miljøavgift. Ut fra returprosenten som fastsettes av Klima- og forurensningsdirektoratet, fastsetter Toll- og avgiftsdirektoratet avgiftssatsen for retursystemets medlemmer.

Ny § 3-5-4 skal lyde:

§ 3-5-4. Melding om medlemskap i returselskap
De enkelte returselskap skal gi Toll- og avgiftsdirektoratet melding om nye medlemmer innen den 15. i hver måned. Den enkelte medlemsbedrift kan betale redusert sats fra den 1. i måneden etter at Toll- og avgiftsdirektoratet fikk slik melding.

                                              II

Endringen under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov