Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2017 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven) § 1.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter skal § 3-11-7 tredje ledd lyde:   

(3) Dersom det urettmessig er benyttet merket mineralolje, kan skattemyndighetene ilegge registrert eier av kjøretøyet en avgift. Avgift beregnes etter følgende tabell:

Motorvognens tillatte totalvekt i kg

Avgift kr

0-3 499

20 000

3 500-7 499

40 000

7 500-14 999

60 000

15 000-19 999

80 000

20 000 og over

100 000

II

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov