Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endring:

§ 4-6-1 annet ledd annet punktum oppheves.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

 

Tilhørende lov