Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2015 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

 I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endring:

 § 3-6-2 fjerde ledd tredd fjerde punktum skal lyde:

 Dette gjelder tilsvarende for andel bioetanol i bensin og biogass og hydrogen i naturgass og LPG.

II

 Forskriften trer i kraft 1. juli 2015. 

 

Tilhørende lov