Forskrift om endringer i forskrift 9. desember 2016 nr. 1542 om endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2016 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven) § 1.

I

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1542 om endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 3-11-7  Femte og sjette ledd oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov