Forskrift om endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven) § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 2-3 første ledd skal lyde:
(1) Varer som etter Stortingets vedtak er fritatt for avgift som råstoff mv., kan kjøpes avgiftsfritt hos registrert virksomhet mot erklæring om at varene er til slik bruk. Den registrerte virksomheten kan føre slike varer uten avgift i skattemeldingen.

§ 2-4 første ledd skal lyde:
(1) Registrerte virksomheter kan føre tidligere beregnet avgift på returvarer til fradrag i skattemeldingen på følgende vilkår:
a) varene er tilbakeført til den registrerte virksomhetens godkjente lokale,
b) varene er tilgangsført lagerbeholdningen,
c) det er utstedt kreditnota for vare- og avgiftsbeløp og
d) varene er returnert innen to år regnet fra faktureringsdato.

§ 2-5 første ledd bokstav b skal lyde: 
b) tilintetgjorte varer føres som uttak uten avgift i skattemeldingen for samme avgiftstermin som tilintetgjøringen finner sted.

§ 2-7 første ledd skal lyde:
(1) Registrerte virksomheter kan føre varer som utføres til utlandet eller til Svalbard eller Jan Mayen uten avgift i skattemeldingen. Med utføres til utlandet menes utførsel av varer fra merverdiavgiftsområdet til en annen stats landterritorium. Tilsvarende gjelder avgift på varer som legges inn på tollager i samsvar med bestemmelsene i Stortingets avgiftsvedtak.

§ 3-2-4 tredje ledd oppheves.

§ 3-6-5 første ledd skal lyde:
(1) Registrerte virksomheter kan føre bensin uten avgift i skattemeldingen dersom bensinen er gjenvunnet i VRU-anlegg.

§ 3-6-12 tredje ledd skal lyde:
(3) Registrert virksomhet som har kreditert ikke-registrert virksomhet for avgift kan føre denne til fradrag i skattemeldingen. Det er et vilkår for fradrag at virksomheten har mottatt erklæring om bruken og eventuell bekreftelse på næringsundergruppe.

§ 3-7-6 første ledd skal lyde:
(1) Registrerte virksomheter kan i skattemeldingen deklarere differansen mellom full avgiftssats og det refusjonsbeløp som refererer seg til redusert utslipp. Første gang avgiftsreduksjonen deklareres, skal uttalelse fra Miljødirektoratet eller et akkreditert laboratorium, jf. § 5-12, foreligge. Registrerte virksomheter kan, ved endret produksjonsmåte eller rensemetode, jf. § 3-7-5 annet ledd, deklarere ny binde- eller rensegrad, før uttalelse fra Miljødirektoratet eller akkreditert laboratorium foreligger. Dersom det frem til ny uttalelse foreligger, er stipulert for høyt eller lavt utslipp, skal dette avregnes på neste periodes skattemelding.

§3-9-4 første ledd skal lyde:
(1) Registrerte virksomheter kan føre bensin uten avgift i skattemeldingen dersom bensinen brukes til teknisk og medisinsk formål.

§ 3-11-4 annet ledd oppheves.

Overskriften til § 3-11-7 skal lyde:
§ 3-11-7. Urettmessig bruk av merket mineralolje

§ 3-11-7 tredje til sjette ledd oppheves. 

§ 3-13-1 annet ledd første punktum skal lyde:
Påløpt avgift på avfall som tas ut fra registrert virksomhets deponi til ombruk, gjenvinning, sortering for gjenvinning eller overføres til annen registrert virksomhets deponi, kan føres til fradrag i virksomhetens skattemelding kun dersom avfallet er tatt ut før 1. januar 2015.

§ 3-19-11 fjerde ledd skal lyde:
(4) Utslipp som omfattes av denne bestemmelsen føres uten avgift i skattemeldingen.

§ 3-20-3 tredje ledd skal lyde:
(3) Dersom innberettet mengde drivstoff etter annet ledd er høyere eller lavere enn 5,5 volumprosent av totalt omsatt mengde drivstoff pr kalenderår, innrapporteres dette på første skattemelding etter at rapportering etter produktforskriften § 3-10 er gjennomført.

§ 3-21-6 tredje ledd skal lyde:
(3) Registrert virksomhet som har kreditert ikke-registrert virksomhet for avgift kan føre denne til fradrag i skattemeldingen. Det er et vilkår for fradrag at virksomheten har mottatt erklæring om bruken.

§ 4-2-3 tredje ledd oppheves.

§ 4-4-4 sjette ledd oppheves. Syvende ledd blir nytt sjette ledd.

§ 5-3 fjerde og femte ledd oppheves.

§ 5-5 oppheves.

§ 5-6 annet ledd skal lyde:
(2) Skattekontoret skal tilbakekalle registreringen om vilkårene i § 5-3 ikke lenger er oppfylt, eller den registrerte ikke lenger oppfyller sine forpliktelser etter denne forskrift, skatteforvaltningsloven og skatteforvaltningsforskriften eller skattebetalingsforskriften.

§ 5-8 annet ledd skal lyde:
(2) Før utløpet av skattemeldingsfristen for vedkommende avgiftstermin skal registrerte virksomheter som skal føre lagerregnskap etter første ledd avstemme de tall som fremgår av skattemeldingen mot lagerregnskapet. Denne avstemmingen inngår sammen med lagerregnskapet som en del av det oppbevaringspliktige regnskapsmaterialet.

§ 5-9 oppheves.

§ 5-10 oppheves.

§ 5-13 skal lyde:
§ 5-13.Urettmessig bruk av merket mineralolje - kontroll
Dersom det er mistanke om at avgiftsfri biodiesel eller merket mineralolje er benyttet urettmessig, skal en prøve av drivstoffet sendes et laboratorium som er akkreditert for den aktuelle analysen. Laboratorium gir en skriftlig uttalelse om prøven. Uttalelsen skal legges til grunn ved en eventuell beregning av avgift etter § 3-11-7. Prøven anses å inneholde avgiftsfri biodiesel eller merket mineralolje når andelen av avgiftsfri biodiesel eller merket mineralolje overstiger tre prosent.

§ 5-14 oppheves.

§ 5-15 oppheves.

§ 5-16 oppheves.

Kapittel 6 oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

 

Tilhørende lov