Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 3. juni 2021 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov