Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 16. mars 2017 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 2-1 fjerde ledd skal lyde:

For avgift på teknisk etanol, avgift på elektrisk kraft, avgift på utslipp av NOx, veibruksavgift på naturgass og LPG, flypassasjeravgift og avgift på trafikkforsikringer oppstår avgiftsplikten etter bestemmelsene i henholdsvis § 3-3-3, § 3-12-2, § 3-19-4, § 3-21-2, § 3-22-3 og 3-23-3.

Ny § 3-21-2 skal lyde:
Avgiftsplikten oppstår ved levering av naturgass og LPG til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner.

§§ 3-21-2 til 3-21-7 blir §§ 3-21-3 til 3-21-8.

§ 3-21-4 (tidligere § 3-21-3) nytt annet ledd skal lyde:

(2) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør (registrert virksomhet) kan kreve å få avgiften kreditert etter reglene i § 3-21-7.

§ 3-21-5 (tidligere § 3-21-4) andre til sjette ledd skal lyde:

(2) Levering av gass uten avgift kan skje mot erklæring fra bruker hvor det fremgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Bruken skal dokumenteres. Erklæringen kan gjelde for ett år. Den som avgir erklæringen er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Leverandøren (autogassanlegget/fyllestasjonen) skal oppbevare erklæringen i ti år.
(3) Krav om erklæring fra bruker etter annet ledd omfatter ikke LPG som leveres på flasker.
(4) For gass levert til sluttbruker med avgift til bruk som nevnt i denne bestemmelsen, gis det refusjon tilsvarende betalt avgift.
(5) Søknad om refusjon rettes til leverandøren (autogassanlegget/fyllestasjonen). Søker må gi en erklæring om hva gassen er benyttet til, samt mengde. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år.
(6) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør (registrert virksomhet) kan månedlig kreve å få avgiften kreditert etter reglene i § 3-21-7.

§ 3-21-6 (tidligere § 3-21-5) tredje til sjette ledd skal lyde:

(3) Levering av gass uten avgift kan skje mot erklæring fra bruker hvor det fremgår hva gassen skal brukes til, samt mengde. Bruken skal kunne sannsynliggjøres. Erklæringen kan gjelde for ett år. Den som avgir erklæring er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Leverandøren (autogassanlegget/fyllestasjonen) skal oppbevare erklæringen i ti år.
(4) For gass levert til sluttbruker med avgift til bruk som nevnt i denne bestemmelsen, gis det refusjon tilsvarende betalt avgift.
(5) Søknad om refusjon rettes til leverandøren (autogassanlegget/fyllestasjonen). Søker må gi en erklæring om hva gassen er benyttet til, samt mengde. Leverandøren skal oppbevare erklæringen i ti år.
(6) Ikke-registrert virksomhet som er fakturert med avgift av sin leverandør (registrert virksomhet) kan månedlig kreve å få avgiften kreditert etter reglene i § 3-21-7.

§ 3-21-7 (tidligere § 3-21-6) første ledd skal lyde:

(1) Ikke-registrert virksomhet som har utført eller levert gass uten avgift etter § 3-21-4, § 3-21-5 og § 3-21-6 kan kreve at leverandør (registrert virksomhet) krediterer avgiften. Den ikke-registrerte virksomheten må avgi erklæring om mengde gass som er utført eller levert uten avgift. Opplysninger om kundeforhold mv. skal ikke framkomme av erklæringen. Leverandøren (registrert virksomhet) skal oppbevare erklæringen i ti år.

§ 4-8-1 første ledd skal lyde:

(1) Det gis refusjon for betalt veibruksavgift på bensin med mineralsk opphav, veibruksavgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel), veibruksavgift på naturgass og LPG til framdrift av motorvogn, veibruksavgift på bioetanol, og biodiesel som omfattes av omsetningskrav og CO₂ -avgift på mineralske produkter levert til motorvogner tilhørende fremmede lands diplomatiske tjenestemenn som er tilsatt her og er offisielt anmeldt. Det samme gjelder for bensin og olje til framdrift av motorvogn (autodiesel) og veibruksavgift på naturgass som nyttes av utsendt generalkonsul, konsul og visekonsul i den utstrekning tilsvarende norske tjenestemenn nyter samme fordel i vedkommende fremmede land.

§ 5-1 første ledd ny bokstav k) skal lyde:

k) virksomheter som leverer naturgass eller LPG til autogassanlegg eller andre fyllestasjoner.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov