Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 24. februar 2021 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endring:

§ 2-4 nytt tredje ledd skal lyde:

(3) Det gis refusjon for innbetalt avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. som returneres til virksomheter som var registrert for avgiften per 31. desember 2020. Vilkårene i første ledd bokstav c og d gjelder tilsvarende. Det er i tillegg et vilkår at virksomheten har fått tilbakeført faktisk og juridisk rådighet over varene. Dersom fysisk tilbakeføring er upraktisk, gjelder annet ledd tilsvarende. Søknad om refusjon sendes skattekontoret innen 31. desember 2021.

II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov