Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 16. november 2015 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

§ 5-1 bokstav a skal lyde:

a)     produsenter av avgiftspliktige varer, med unntak av mikrokraftverk, energigjenvinningsanlegg som leverer elektrisk kraft direkte til sluttbruker og produsenter av elektrisk kraft som ikke har avgiftspliktig uttak,

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2016.

Tilhørende lov