Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 25. juni 2019 med hjemmel i lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 gjøres følgende endring:

§ 3-4-3 første ledd innledningen skal lyde:

             (1) Det skal betales redusert sats på følgende varer:

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov