Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 23. juni 2021 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 2-1 fjerde ledd skal lyde:

(4) For avgift på teknisk etanol, avgift på elektrisk kraft, avgift på utslipp av NOx, veibruksavgift på naturgass og LPG, flypassasjeravgift, avgift på trafikkforsikringer, avgift på produksjon av fisk og avgift på viltlevende marine ressurser oppstår avgiftsplikten etter bestemmelsene i henholdsvis § 3-3-3, § 3-12-2, § 3-19-4, § 3-21-2, § 3-22-3, § 3-23-3, § 3-24-3 og § 3-25-3.

§ 2-4 nytt fjerde ledd skal lyde:

(4) Det gis refusjon for innbetalt avgift på alkoholfrie drikkevarer som returneres til virksomheter som var registrert for avgiften per 30. juni 2021. Vilkårene i første ledd bokstav c og d gjelder tilsvarende. Det er i tillegg et vilkår at virksomheten har fått tilbakeført faktisk og juridisk rådighet over varene. Dersom fysisk tilbakeføring er upraktisk, gjelder annet ledd tilsvarende. Søknad om refusjon sendes skattekontoret innen 1. juli 2022.

Kap. 3-1 skal lyde:

Kap. 3-1. Avgift på tobakksvarer, e-væske og andre nikotinvarer

§ 3-1-1 niende ledd skal lyde:

(9) Varer som ut fra reklame, etiketter og lignende er ment eller som er tjenlig som erstatning for  avgiftspliktige tobakksvarer etter annet til sjette ledd, kan avgiftsbelegges som tobakksvarer.

§ 3-1-1 nytt ellevte til trettende ledd skal lyde:

(11) Som e-væske regnes nikotinholdig væske som inneholder inntil 20 milligram nikotin per milliliter væske.

(12) Som andre nikotinvarer regnes varer inneholdende nikotin til bruk i munn eller nese, med unntak av e-væske.

(13) Ellevte og tolvte ledd omfatter ikke varer som inneholder tobakk eller narkotika, og varer som er  omfattet av legemiddelloven eller lov om medisinsk utstyr.

 § 3-1-2 nye fjerde og femte ledd skal lyde:

(4) Ved beregning av avgift på nikotinholdig e-væske legges antall milliliter e-væske til grunn.

(5) Ved beregning av avgift på andre nikotinvarer legges varens nettovekt til grunn.

Kap. 3-4 Avgift på alkoholfrie drikkevarer oppheves.

§ 4-10-1 første ledd første punktum skal lyde:

Drikkevareemballasje, alkohol, tobakks- og nikotinvarer og sukker mv. kan innføres uten avgift dersom de leveres til salg eller bruk om bord i fartøy eller luftfartøy som skal forlate merverdiavgiftsområdet.

§ 4-11-1 første ledd første punktum skal lyde:

Drikkevareemballasje, alkohol, tobakks- og nikotinvarer og sukker mv. kan innføres uten avgift dersom varene leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn (tax free) for salg til passasjerer som reiser til utlandet eller som ankommer Norge med luftfartøy.

Nytt kapittel 3-25 skal lyde:

Kap. 3-25 Avgift på viltlevende marine ressurser

§ 3-25-1. Saklig virkeområde

(1) Avgiftsplikten omfatter viltlevende marine ressurser som er høstet av norskregistrerte fartøy og som førstehåndsomsettes i samsvar med fiskesalslagslova. Avgiftsplikten omfatter også viltlevende marine ressurser som leveres i utlandet, og ressurser som overtas av fiskeren selv.

(2) Avgiftsplikten omfatter ikke viltlevende marine ressurser som er inndratt etter forskrift 12. mars 2010 nr. 390 om inndraging av fangst og bruk av inndregne midlar.

§ 3-25-2. Avgiftsgrunnlag, -beregning og -sats

(1) Avgiften beregnes av brutto salgsbeløp minus den avgift som skal betales til fiskesalgslaget etter fiskesalslagslova. Med brutto salgsbeløp menes summen av mengde viltlevende marine ressurser (kvantum i kg) multiplisert med pris (pr. kg), eksklusiv merverdiavgift.

(2) Ved fastsetting av avgift skal satsen som gjaldt på omsetningsdato legges til grunn.

§ 3-25-3. Når avgiftsplikten oppstår

Avgiftsplikten oppstår ved førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser i samsvar med fiskesalslagslova.

§ 4-12-1 første ledd skal lyde:

(1) Sjokolade- og sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer, drikkevareemballasje, sukker, viltlevende marine ressurser og produsert laks, ørret og regnbueørret som leveres vederlagsfritt fra registrert virksomhet til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag, er fritatt for avgift.

§ 5-1 ny bokstav o skal lyde:

o) salgsorganisasjoner som er godkjent etter fiskesalslagslova.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2021.

Tilhørende lov