Forskrift om endring av forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 16. mars 2017 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, Stortingets avgiftsvedtak og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 16-42.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endring:

§ 16-42-1 første ledd skal lyde:

(1)       Ved levering av naturgass og LPG etter § 3-6-7 til § 3-6-11 og § 3-21-5 og § 3-21-6, elektrisk kraft etter § 3-12-4, § 3-12-5, § 3-12-6, § 3-12-10 til § 3-12-14, mineralolje, naturgass og LPG etter § 4-3-1 og § 4-3-2, mineralolje, smøreolje, naturgass og LPG etter § 4-4-1 til § 4-4-3 og avgiftsfri biodiesel etter § 3-11-7 i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter, er det mottaker som er ansvarlig for innbetaling av avgiften dersom vedkommende ikke oppfyller vilkårene for avgiftsfritak. I den utstrekning leverandøren visste eller burde ha visst at kravene for fritak ikke var oppfylt, kan krav rettes mot denne.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

 

 

Tilhørende lov