Skattebetalingsloven

Finansdepartementet

Lov 17. juni 2005 nr. 67 Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Loven gjelder betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav.

Med skatte- og avgiftskrav menes skatt på formue og inntekt og tonnasjeskatt etter skatteloven (formues- og inntektsskatt) og trygdeavgift etter folketrygdloven kapittel 23.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser