Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 § 2-1 femte ledd,§ 5-13 tredje ledd, 5-13 b sjette ledd, § 10-4, § 10-10 tredje ledd, §11-5 fjerde ledd, § 11-7 annet ledd, § 14-4 tredje ledd,§ 14-11 femte ledd, § 14-20 femte ledd, §15-1 tredje og fjerde punktum, og § 16-50 annet ledd.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 2-1-4 første ledd skal lyde:
(1) Tvangsmulkt etter skattebetalingsloven § 5-16, og etter skatteforvaltningsloven § 14-1for manglende oppfyllelse av opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven kapittel 7 og §§ 8-2, 8-6, 8-8, 8-9, 8-10 og 8-11, og ansvarskrav etter skattebetalingsloven § 16-51, innkreves av den kommunale skatteoppkreveren.

Ny§ 2-1-5 skal lyde:
§ 2-1-5. Innkreving av krav på trygdeavgift fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten med hjemmel i skatteforvaltningsloven
Trygdeavgift fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten i medhold av skatteforvaltningsloven innkreves etter reglene i skattebetalingsloven av det organ Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

Overskriften til § 5-13 skal lyde:
§ 5-13. Kontroll av arbeidsgivere og andre trekkpliktige.

§ 5-13-2 første ledd skal lyde:
(1) Arbeidsgiver og andre trekkpliktige plikter å gi de opplysninger og dokumenter som skatteoppkreveren anmoder om, og som er nødvendig for å kontrollere at arbeidsgiver og andre trekkpliktige gjennomfører skattetrekk, innretter sin bokføring og sender inn opplysninger om forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, oppgjørslister, trukket skattetrekk i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Ny § 5-13b skal lyde:
§ 5-13b Pålegg om revisjon

§ 5-13b-.1 Pålegg om revisjon
(1) Det kan ikke gis pålegg om revisjon på bakgrunn av feil og mangler i årsregnskap hvor foretaket hadde revisjonsplikt i medhold av revisorloven  § 2-1 eller pålegg etter skatteforvaltningsloven § 11-2 eller skattebetalingsloven § 5-13b.
(2) Det kan heller ikke gis revisjonspålegg på bakgrunn av feil i den løpende bokføringen, dersom årsregnskapet for den aktuelle perioden ennå ikke er fastsatt.
(3) Ved etterfølgende fusjon av selskapet med annet selskap har pålegget virkning for hele det fusjonerte selskapet. Ved etterfølgende fisjon av selskapet har pålegget virkning for hvert selskap som inngår i fisjonen.

§ 5-13b-2. Varsel
(1)Før det gis pålegg om revisjon skal det sendes varsel med anledning til uttalelse innen en nærmere angitt frist. Fristen skal som hovedregel være to uker. Varsel skal være skriftlig og gjøre rede for hva saken gjelder.
(2)Varsel kan unnlates når skattepliktig allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig.

§ 5-13b-3. Påleggets form og innhold
(1)Et pålegg om revisjon skal være skriftlig. Bakgrunnen for pålegget skal fremgå, og det skal inntas en kort begrunnelse for pålegget.
(2) Det skal fremgå klart av pålegget for hvilke regnskapsår pålegget gjelder. Hvis pålegget gis innen de tre første månedene i regnskapsåret kan pålegges gjøres gjeldende for årsregnskapet for inneværende år.
(3) I pålegget skal det gis opplysning om plikt til å gi melding om revisor til Foretaksregisteret, og om konsekvensene av unnlatt oppfyllelse av meldeplikten.
(4) Det skal settes en frist i pålegget for foretaket til å innhente erklæring fra revisor om at denne påtar seg oppdraget (villighetserklæring). Fristen skal normalt være seks uker fra den dag pålegget ble gitt.

§ 5-13b-4. Melding til Foretaksregisteret om pålegg om revisjon
(1) Skattekontoret skal sende melding til Foretaksregisteret når kontoret har besluttet å pålegge et foretak revisjonsplikt etter skattebetalingsloven § 5-13b.
(2) Meldingen skal inneholde opplysning om navn og organisasjonsnummer for det foretaket pålegget gjelder, samt hvilke regnskapsår pålegget gjelder for.
(3) Meldingen skal sendes inn uten ugrunnet opphold etter klagefristens utløp, eller etter at endelig beslutning er truffet i klagesaken.

§ 5-13b-5. Innsending av villighetserklæring fra revisor mv.
Foretaket skal sende en kopi av villighetserklæringen til skattekontoret innen den frist som er satt i pålegget om revisjon, jf. § 5-13b-3 fjerde ledd.

§ 10-10-3 første ledd oppheves.
Ny § 10-10-7 skal lyde:
§ 10-10-7. Forfallsfrist for trygdeavgift som fastsettes av Arbeids- og velferdsetaten
Trygdeavgift som fastsettes av Arbeids- og velferdsetaten i medhold av skatteforvaltningsloven skal innbetales i slike terminer og på den måten som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer. Dersom ikke annet er bestemt, skal avgiften betales kvartalvis.

§ 10-21-1 skal lyde:
§ 10-21-1. Forfall av fastsatt skatt for konkurs- og administrasjonsbo for upersonlige skattytere
For konkurs- og administrasjonsbo som nevnt i skattebetalingsloven § 4-1 første ledd bokstav a, og som etter § 6-5-5 er unntatt fra plikten til å betale forskuddsskatt, forfaller fastsatt skatt i sin helhet til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter. Er skatt for boer som nevnt i første punktum forhåndsfastsatt etter skatteforvaltningsforskriften § 8-2-4, gjelder bestemmelsen om forfall i skattebetalingsloven § 10-51 bokstav d.

§ 10-30-1 skal lyde:
§ 10-30-1.Forfallsfrist ved forsinket skattemelding og fastsetting ved skjønn
Bestemmelsen i skattebetalingsloven § 10-30 gjelder også merverdiavgift innrapportertskattemelding som ikke er levert innen leveringsfristen. Tilsvarende gjelder for merverdiavgift fastsatt ved skjønn etter skatteforvaltningsloven § 12-1 første ledd annet punktum.

§ 10-40-3 skal lyde:
§ 10-40-3.Forfall ved forsinket skattemelding for særavgift
Bestemmelsen i skattebetalingsloven § 10-40 andre ledd gjelder også særavgifter innrapportertskattemelding som ikke er levert innen leveringsfristen.

§ 10-51-1 oppheves.

§ 10-60-1 skal lyde:
§ 10-60-1.Forfall ved reduksjon av tilgodebeløp merverdiavgift
Dersom et tilgodebeløp til registrert næringsdrivende etter merverdiavgiftsloven § 11-5 reduseres som følge av kontroll før utbetaling, regnes skattemelding som mottatt når skatte- eller avgiftsmyndigheten har godkjent beløpet til utbetaling.

§ 11-1-5 skal lyde:
§ 11-1-5.Beregning av forsinkelsesrenter ved fremskyndet forfall
Ved fremskyndet forfall etter skattebetalingsloven § 10-20 fjerde ledd og § 10-21 annet ledd skal det beregnes forsinkelsesrenter fra de ordinære forfallstidspunkter.

§ 11-2-3 første ledd skal lyde:
(1) Dersom et skatte- eller avgiftskrav økes i forhold til foregående skattemelding eller tidligere leverte opplysninger, egenretting eller vedtak, skal renteberegningen skje på grunnlag av økningen. Er det foretatt flere egenrettinger før skatte- og avgiftsmyndigheten har godkjent skattemeldingene eller opplysningene, skal renter bare beregnes av det beløpet som samlet blir å utbetale.

§ 11-2-4 skal lyde:
§ 11-2-4.Renter ved restitusjonskontroll før utbetaling av merverdiavgift
Ved økning av merverdiavgift som følge av kontroll av skattemelding som viser merverdiavgift til gode som ikke er utbetalt (restitusjonskontroll), skal renter bare beregnes av beløp som etter økningen blir å betale.

§ 11-3-1 første ledd skal lyde:
(1) Ved beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-3 skal også tilleggsskatt, tilleggstoll, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, samt renter etter skattebetalingsloven § 11-1, § 11-2, § 11-4 og § 11-5 inngå i beregningsgrunnlaget.

§ 11-4-2 skal lyde:
§ 11-4-2.Rente ved kontroll av skattemelding for merverdiavgift til gode
Ved vedtak om økning som følge av kontroll før utbetaling av krav på utbetaling av merverdiavgift til registrerte næringsdrivende etter merverdiavgiftsloven § 11-5, ytes det renter på det godkjente beløpet fra tre uker etter fristen for innlevering av skattemelding (hovedmelding) for vedkommende termin til tre uker etter beløpet er godkjent til utbetaling.

§ 11-4-4 første ledd skal lyde:
(1) Ved nedsettelse i forhold til sist foregående skattemelding eller leverte opplysninger, egenretting eller vedtak skal renteberegning skje på grunnlag av nedsettelsen. Er det foretatt flere egenrettinger før skatte- og avgiftsmyndigheten har utbetalt tilgodebeløp, skal renter bare beregnes av det beløpet som samlet blir å utbetale.

§ 11-5-2 skal lyde:
§ 11-5-2.Rentegodtgjørelse til personlige skattytere ved forhåndsfastsetting og ved tilbakebetaling av deponerte forskudd på skatt etter skattebetalingsloven § 8-4
Skattytere som etter forhåndsfastsettingen får utbetalt overskytende forskudd på skatt, eller negativ skatt som følge av at fastsatt fradrag overstiger fastsatt skatt, og skattytere som får tilbakebetalt forskudd deponert etter skattebetalingsloven § 8-4, gis rentegodtgjørelse etter følgende regler:
a) Når utbetalingen skjer senere enn 1. juli i inntektsåret, godtgjøres renter med rentesats etter skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd annet punktum, redusert med 25 pst., beregnet fra 1. juli i inntektsåret og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyter. Er det innbetalt tilleggsforskudd beregnes renter fra fristen for betaling av tilleggsforskudd etter § 4-7.
b) Tilleggsforskudd tilbakebetales før annet forskudd. Det senest innbetalte beløpet regnes som tilbakebetalt først. Dersom utskrevet forskuddsskatt dekkes ved utleggstrekk nedlagt av skatteoppkreveren, regnes beløpet som innbetalt første dag i den oppgjørsperiode trekket skjer.

§ 11-5-3 oppheves.

§ 11-5-4 skal lyde:
§ 11-5-4.Rentetillegg for personlige skattytere
Det skal ikke beregnes rentetillegg når:
a) skattyter får skatten begrenset etter skatteloven § 17-1,
b) det er på det rene at restskatt som betinger rentetillegg, er fremkommet fordi arbeidsgiveren ikke har foretatt forskuddstrekk i samsvar med skattebetalingsloven og regler gitt med hjemmel i loven, og forholdet ikke skyldes forsømmelse eller mangel på tilbørlig aktsomhet fra skattyterens side (del av forskuddstrekket som ikke er godskrevet),
c) restskatten fremkommer ved avregning etter forhåndsfastsetting, og avregningen finner sted før fristen for innbetaling av tilleggsforskudd i året etter inntektsåret etter skattebetalingsloven § 4-7.

§ 11-5-5 skal lyde:
§ 11-5-5.Rentetillegg for upersonlige skattytere

Rentetillegg skal ikke beregnes ved avregning etter forhåndsfastsetting når avregningen finner sted innen 31. mai i året etter inntektsåret.

§ 11-7-2 skal lyde:
§ 11-7-2. Utsatt beregning eller bortfall av renter
Skattedirektoratet og Tolldirektoratet kan bestemme at beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-1, § 11-2 og § 11-5 i enkelte tilfeller skal utsettes eller bortfalle.

§ 11-7-4 skal lyde:
§ 11-7-4. Ettergivelse av renter beregnet av merverdiavgiftskrav i korrigeringstilfeller
Skattedirektoratet og Tolldirektoratet kan sette ned eller frafalle renter etter skattebetalingsloven § 11-1 og § 11-2 av merverdiavgift beregnet ved vedtak om endring mv. eller egenretting når staten ikke er påført tap og det av særlige grunner vil virke urimelig å fastholde rentekravet. Skattedirektoratet og Tolldirektoratet kan delegere myndighet etter denne bestemmelsen til henholdsvis skattekontorene og tollregionene.

§ 14-4-3 annet ledd skal lyde:
(2) Trekket fastsettes på grunnlag av skyldnerens samlede inntekt i det tidsrom trekket regnes å ville pågå. Det kan videre tas hensyn til inntekt som hans ektefelle har og inntekt som oppebæres av hjemmeværende barn som skattlegges under ett med skyldneren.

§ 14-11-6 skal lyde:
§ 14-11-6.Utfyllende bestemmelser
Skattedirektoratet og Tolldirektoratet kan gi nærmere bestemmelser til presisering, utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om stansning av kjøretøy.

§ 14-20-3 første ledd skal lyde:
(1) Innvilget tollkreditt kan omgående stoppes og tilbakekalles uten varsel når:
a. foretaket eller dets ledelse/tillitsmenn har disponert over en vare i strid med toll- og avgiftslovgivningen,
b. det er disponert over en innvilget tollkredittkonto i strid med skattebetalingsloven med forskrifter eller meddelt tillatelse, herunder ved mislighold av forfallsbestemmelsene,
c. det ikke gis opplysninger som omhandlet i § 14-20-2 fjerde og femte ledd,
d. foretaket mangler lovpålagt styreleder eller revisor,
e. årsoppgjør og revisjonsinnberetning ikke er sendt Regnskapsregisteret i samsvar med aksje- og regnskapslovgivningens frister, eller pliktig aksjekapital ikke er innbetalt i samsvar med aksjelovgivningen eller
f. foretaket ikke lenger anses kredittverdig.

§ 14-20-12 første ledd skal lyde:
(1) Tillatelse til å foreta dagsoppgjør kan omgående stoppes og tilbakekalles uten varsel når:
a. foretaket eller dets ledelse/tillitsmenn har disponert over en vare i strid med toll- og avgiftslovgivningen,
b. tillatelse til dagsoppgjør benyttes i strid med skattebetalingsloven med forskrifter eller meddelt tillatelse, herunder ved mislighold av forfallsbestemmelsene,
c. det ikke gis slike opplysninger som er fastsatt i § 14-20-11 tredje ledd,
d. foretaket mangler lovpålagt styreleder eller revisor,
e. årsoppgjør og revisjonsinnberetning ikke er sendt Regnskapsregisteret i samsvar med aksje- og regnskapslovgivningens frister, eller pliktig aksjekapital ikke er innbetalt i samsvar med aksjelovgivningen,
f. foretaket ikke lenger anses kredittverdig.

§ 15-1-1 første ledd skal lyde:
(1) Fylkestingene oppnevner medlemmer og varamedlemmer til skatteutvalget for regionen. Skatteforvaltningsloven § 2-8 og § 2-10 gjelder tilsvarende.

§16-50-4 tredje og fjerde ledd skal lyde:
(3) Ansvaret omfatter ikke ilagt tilleggsskatt, eller renter og omkostninger som angitt i skattebetalingsloven § 16-1 første ledd annet punktum.
(4) Spørsmål om fastsettelse av medansvar for kjøper kan ikke tas opp innen de frister som gjelder for den næringsdrivende etter skatteforvaltningsloven § 12-6.

§ 16-50-5 første ledd skal lyde:
(1) Det skattekontoret som behandler sak om endring av skattefastsetting og endring av merverdiavgiftskrav mot den næringsdrivende fastsetter også vederlagets størrelse samt kjøpers skatteansvar og merverdiavgiftsansvar.

§ 16-50- 6 tredje ledd skal lyde:
(3) Kjøper har rett til å bli gjort kjent med opplysninger som angår den næringsdrivendes ligning og/eller merverdiavgiftsfastsetting og som danner grunnlag for ansvarskravet mot kjøper. Den som gir opplysningene, skal gjøre oppmerksom på at taushetsplikten i skatteforvaltningsloven § 3-1 første ledd gjelder for kjøper.

§16-50-7 skal lyde:
§ 16-50-7. Klage
Kjøper kan påklage skattekontorets vedtak knyttet til grunnlaget for ansvar for unndratt skatt, trygdeavgift og merverdiavgift til Skatteklagenemnda. jf. skatteforvaltningsloven § 2-1 og 2-8.

§ 16-50-8 skal lyde:
§ 16-50-8.Søksmål fra kjøper om grunnlaget for ansvarskravet
Kjøpers rett til rettslig prøving av skatte- og avgiftsmyndighetenes vedtak om medansvar for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift følger reglene i skatteforvaltningsloven kapittel 15 så langt de passer.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

 

Tilhørende lov