Forskrift om endringer i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet

Fastsatt av Finansdepartementet 20. november 2020 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 15-4 og lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 8.

I

I forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet gjøres følgende endringer:

§ 6 skal lyde:

    (1) Når noen er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av Covid-19-utbruddet og smitteverntiltakene, kan det gis utsettelse med betalingen. Betalingsutsettelse kan gis i perioden frem til 28. februar 2021 for krav omfattet av skattebetalingsloven kapittel 1 og krav det kan gis betalingsutsettelse for etter SI-loven § 8, med unntak av

  1. forskuddstrekk og skattetrekk etter skattebetalingsloven § 5-4 og § 5-4a, samt ansvarskrav etter skattebetalingsloven § 16-20 og § 16-21,
  2. artistskatt etter artistskatteloven § 7,
  3. krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør etter skatteforvaltningsloven § 12-4,
  4. særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår etter skattebetalingsloven § 10-40 første ledd,
  5. toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår etter skattebetalingsloven § 10-41 første ledd,
  6. erstatningskrav etter skattebetalingsforskriften § 1-2-2, og
  7. erstatningskrav som kreves inn etter SI-loven § 1

  (2) Den som etter første ledd er gitt betalingsutsettelse til 28. februar 2021, kan betale utsatt krav i seks avdrag i perioden 1. april til 1. september 2021. Skattedirektoratet fastsetter nærmere betalingsfrister for de enkelte avdrag. Retten til å betale i avdrag etter første punktum opphører dersom fastsatte betalingsfrister ikke overholdes.

  (3) Det kan settes ytterligere vilkår for å få innvilget en betalingsutsettelse etter første ledd. Tilsvarende kan det settes ytterligere vilkår for en avdragsordning etter annet ledd.

  (4) Avgjørelser etter denne paragraf treffes av den innkrevingsmyndighet i skatteetaten som Skattedirektoratet bestemmer.

  (5) Avgjørelser etter paragrafen kan ikke påklages.

 

II

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov