Forskrift om endring av forskrift 8. mars 2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-10, lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-11, lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-5 første ledd og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13 tredje ledd

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-10, lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-11, lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-5 første ledd og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13 tredje ledd                                                            

 I

I forskrift 8. mars 2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll gjøres følgende endringer:

Forskriftens note skal lyde:
Fastsatt av Finansdepartementet 8. mars 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-10, lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-11, lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-5 første ledd og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13 tredje ledd.

§ 1 første ledd første punktum skal lyde:
Denne forskriften skal gjelde når Skattedirektoratet, skattekontoret, eller skatteoppkreveren foretar kontroll som nevnt i ligningsloven §§ 6-1 til 6-5, merverdiavgiftsloven §§ 16-1 til 16-6, folketrygdloven § 24-4 og skattebetalingsloven § 5-13.

II

Forskriften trer i kraft straks. 

 

Tilhørende lov