Forskrift om endringer i forskrift om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll

Fastsatt av Finansdepartementet 30. oktober 2020 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdeloven) § 24-5 første ledd og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13 tredje ledd.

I

I forskrift 8. mars 2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Denne forskriften skal gjelde når Skattedirektoratet eller skattekontoret foretar kontroll som nevnt i folketrygdloven § 24-4 og skattebetalingsloven § 5-13. Forskriften gjelder også når annen offentlig myndighet har fått fullmakt til å foreta kontroll etter bestemmelsene nevnt i første punktum.

§ 1 annet ledd oppheves.

II

Endringen under I trer i kraft 1. november 2020.

Tilhørende lov