Forskrift om endringer i forskrift 8. mars 2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1, lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-10, lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-11, lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-5 første ledd og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13 tredje ledd.

I

I forskrift 8. mars 2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll gjøres følgende endringer:

Forskriftens hjemmelsanvisning skal lyde:
Fastsatt av Finansdepartementet 8. mars 2013 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 24-5 første ledd og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13 tredje ledd.

§ 1 første ledd skal lyde:
Denne forskriften skal gjelde når Skattedirektoratet, skattekontoret, eller skatteoppkreveren foretar kontroll som nevnt i folketrygdloven § 24-4 og skattebetalingsloven § 5-13. Forskriften gjelder også når annen offentlig myndighet har fått fullmakt til å foreta kontroll etter bestemmelsene nevnt i første punktum.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

 

Tilhørende lov