Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)§ 11-7.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 11-7-5 skal lyde:
§ 11-7-5. Renter beregnet av sanksjon under klage- eller domstolsbehandling.
(1) Av tilleggsskatt, tilleggstoll og overtredelsesgebyr med utsatt iverksetting etter skatteforvaltningsloven § 14-10 eller tolloven § 16-19, som fastholdes, beregnes rente etter reglene i skattebetalingsloven §§ 11-2 og 11-6 annet ledd første punktum. Renten skal løpe fra tre uker etter at klagefristen for vedtaket er utløpt og frem til klagen er avgjort eller endelig rettsavgjørelse foreligger. Er det innvilget utsatt iverksetting uten at det tas ut søksmål, beregnes renten fram til utløpet av søksmålsfristen.
(2)  Er innkrevingen av sanksjon som nevnt i første ledd stilt i bero i medhold av instruks 11. desember 2015 fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet, svares rente tilsvarende satsen i skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd første punktum fra forfall for kravet og frem til klagen er avgjort eller endelig rettsavgjørelse foreligger. Endelig renteberegning skal først skje etter at hovedkravet er innfridd.
(3) Denne paragraf gjelder ikke tilleggsskatt som ilegges ved forsinket betaling av krav om årsavgift.

II

Endringene under I trer i kraft1. januar 2017.

Tilhørende lov