Forskrift om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter og forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2012 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, Stortingets avgiftsvedtak og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 16-42

                                                     I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 2-7 første ledd første og annet punktum skal lyde:

Registrerte virksomheter kan føre varer som utføres til utlandet eller til Svalbard eller Jan Mayen uten avgift i avgiftsoppgaven. Med utføres til utlandet menes utførsel av varer fra tollområdet til en annen stats landterritorium.

§ 3-6-1 bokstav a og b skal lyde:

Avgiftsplikten omfatter:
    a)     Mineralolje. Som mineralolje anses oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 90 volumprosent destillerer over ved minst 210°C (ASTM D 86-metoden). Avgiftsplikten omfatter ikke oljer som det skal betales avgift av etter Stortingets vedtak om avgift på smøreolje mv.

    b)     Bensin. Som bensin anses oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 10 volumprosent destillerer over ved 20 °C og hvor mer enn 90 volumprosent destillerer over ved mindre enn 210 °C (ASTM D 86-metoden). Avgiftsplikten omfatter også blandinger dersom bensin er hovedbestanddel og blandingen kan benyttes som motordrivstoff. Avgiftsplikten omfatter ikke white spirit, kristall (krystallolje) og dilutin.

§ 3- 6- 4 skal lyde:

§ 3-6-4 Avgiftsfritak ved utførsel
    Det gis fritak for avgift ved utførsel dersom det utføres over 4 000 liter mineralolje, 4 000 liter bensin, 150 kg LPG eller 300 Sm3 naturgass.

§ 3-6-6 fjerde ledd skal lyde:

    (4) Dersom virksomheten som er kvotepliktig etter klimakvoteloven ikke selv eier levert naturgass eller LPG, kan eieren søke om refusjon. Vilkårene i andre og tredje ledd gjelder tilsvarende. Virksomheten som fikk refundert avgift er ansvarlig for tilbakebetaling av avgift dersom utslippsrapporten ikke godkjennes. Tollregionen kan sette ytterligere vilkår for refusjon dersom eier av produktet og den kvotepliktige er to ulike virksomheter.

Nåværende fjerde ledd blir femte ledd.

§ 3-6-11 annet ledd tredje punktum skal lyde:

Erklæringen gjelder for ett år med mindre annet framgår.

§ 3-7-1 annet og tredje punktum skal lyde:

Som mineralolje anses oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 90 volumprosent destillerer over ved minst 210° C (ASTM D 86-metoden). Avgiftsplikten omfatter ikke oljer som det skal betales avgift av etter Stortingets vedtak om avgift på smøreolje mv.

§ 3-7-4 annet ledd skal lyde:

    (2) Det gis avgiftsrefusjon etter følgende tabell:

Refusjon (øre/ l) ved forskjellige rensegrader (%)  

Pst. svovel i oljen

10-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75-84

85-94

95-100

 

T.o.m. 0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Over 0,05 t.o.m. 0,25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,8

7,8

7,8

 

0,25 t.o.m. 0,50

0,0

0,0

0,0

7,8

7,8

7,8

7,8

15,6

15,6

 

0,50 t.o.m. 0,75

0,0

0,0

7,8

7,8

7,8

15,6

15,6

15,6

23,4

 

0,75 t.o.m. 1,00

0,0

7,8

7,8

15,6

15,6

15,6

23,4

23,4

31,2

 

§ 3-9-1 første og annet ledd skal lyde:

    (1) Avgiftsplikten omfatter bensin. Som bensin anses oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 10 volumprosent destillerer over ved 20 °C og hvor mer enn 90 volumprosent destillerer over ved mindre enn 210° C (ASTM D 86-metoden). Avgiftsplikten omfatter også blandinger dersom bensin er hovedbestanddel og blandingen kan benyttes som motordrivstoff.
    (2)  Avgiftsplikten omfatter ikke white spirit, kristall (krystallolje) og dilutin.

Nåværende annet ledd blir tredje ledd.

§ 3-9-3 skal lyde:

§ 3-9-3  Avgiftsfritak ved utførsel
Det gis fritak for avgift ved utførsel av bensin dersom det utføres over 4 000 liter.

§ 3-9-5 sjette ledd skal lyde:

    (6) Regiontollstedet utbetaler tilskudd etter følgende grupper og satser:

Bensinforbruk: 

Tilskudd kr:

Under 100 liter

0 kr

100–299 liter

1 193 kr

300–599 liter

2 263 kr

600–899 liter

3 497 kr

900–1 199 liter

4 620 kr

1 200–1 499 liter

5 735 kr

1 500 liter og over

7 169 kr

Tilskudd gis årlig. Utbetalingen skjer etterskuddsvis.

§ 3-10-1 første ledd annet og tredje punktum skal lyde:

Som mineralolje anses oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 90 volumprosent destillerer over ved minst 210° C (ASTM D 86-metoden). Avgiftsplikten omfatter ikke oljer som det skal betales avgift av etter Stortingets vedtak om avgift på smøreolje mv.

§ 3-11-1 annet ledd skal lyde:

    (2) Som avgiftspliktig mineralolje til framdrift av motorvogn anses oljer med mineralsk opphav hvor mindre enn 90 volumprosent destillerer ved minst 210 °C og hvor minst 95 volumprosent destillerer over ved 380 ° C (ASTM D 86-metoden). All mineralolje som ikke er merket på det tidspunkt avgiftsplikten oppstår, er omfattet av avgiftsplikten. Avgift beregnes når den avgiftspliktige ikke på betryggende måte kan dokumentere at mineraloljen er merket etter reglene i § 3-11-3 til § 3-11-6. For mineralolje beregnes avgiften i tillegg til CO2- og svovelavgift.

§ 3-17-1 bokstav d nr. 3 skal lyde:

3. ex 21.06.9098 – andre godterier (tilsvarende varer som er avgiftspliktig etter bokstav a eller b).

§ 4-2-1 skal lyde:

§ 4-2-1 Saklig virkeområde
    Det gis refusjon for innbetalt CO2-avgift på naturgass og LPG og grunnavgift på mineralolje mv. for avgiftsbelagte produkter levert til bruk om bord i fiske- og fangstfartøy som er innført i Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster. Det gis refusjon for differansen mellom innbetalt CO2-avgift på mineralolje og den reduserte satsen som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 1 første ledd bokstav a.

§ 4-5-1 tredje ledd skal lyde:

(3)    Som treforedlingsindustri anses bedrifter innenfor Statistisk sentralbyrås standard SN2007, næringshovedgruppe 17.1 (produksjon av papirmasse, papir og papp).

                                                                        II

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endring:

§ 16-42-1 første ledd første punktum skal lyde:

Ved levering av naturgass og LPG etter § 3-6-7 til § 3-6-11, elektrisk kraft etter § 3-12-4, § 3-12-5, § 3-12-9 til § 3-12-13, mineralolje, naturgass og LPG etter § 4-3-1 og § 4-3-2, mineralolje, smøreolje, naturgass og LPG etter § 4-4-1 til § 4-4-3 og avgiftsfri biodiesel etter § 3-11-7 i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter, er det mottaker som er ansvarlig for innbetaling av avgiften dersom vedkommende ikke oppfyller vilkårene for avgiftsfritak.

                                                                        III

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

 

 

Tilhørende lov