Forskrift om endring av forskrift 2. mai 2012 nr. 390 om pålegg om revisjon mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 2. september 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-7 nr. 6, lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-8 sjette ledd og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13b sjette ledd.

                                                              I
I forskrift 2. mai 2012 nr. 390 om pålegg om revisjon mv. gjøres følgende endringer:

Forskriftens hjemmelsfelt skal lyde:Fastsatt av Finansdepartementet 2. mai 2012 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-7 nr. 6, lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13b sjette ledd og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-8 sjette ledd.

§ 1 første ledd skal lyde:
Pålegg om revisjon ilegges etter ligningsloven § 6-7, merverdiavgiftsloven § 16-8 eller skattebetalingsloven § 5-13b.

§ 1 annet ledd skal lyde:
Det kan ikke gis pålegg om revisjon på bakgrunn av feil og mangler i årsregnskap hvor foretaket hadde revisjonsplikt i medhold av revisorloven § 2-1 eller pålegg etter ligningsloven § 6-7, merverdiavgiftsloven § 16-8 og skattebetalingsloven § 5-13b.

§ 5 første ledd skal lyde:
Skattekontoret skal sende melding til Foretaksregisteret når kontoret har besluttet å pålegge et foretak revisjonsplikt etter ligningsloven § 6-7, merverdiavgiftsloven § 16-8 eller skattebetalingsloven § 5-13b.

                                                              II
Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov