Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2020 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 14-5 fjerde ledd.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteebetalingsloven, gjøres følgende endringer:

§ 14-4-1 skal lyde:

§ 14-4-1. Virkeområde

Bestemmelsene i § 14-4-1 til § 14-5-11 gjelder for trekk i lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse som pålegges med hjemmel i skattebetalingsloven § 14-4 jf. § 14-5 og § 16-1.

§ 14-4-2 skal lyde:

§ 14-4-2. Definisjoner

I § 14-4-1 til § 14-5-11 forstås med:

  1. Trekkpliktig: Den som selv eller ved fullmektig utbetaler eller på annen måte gir oppgjør for lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse som kan gjøres til gjenstand for utleggstrekk.
  2. Skyldner: Den som selv skylder eller for øvrig er ansvarlig for skatt eller for ansvarsbeløp eller avgift

§ 14-5-3 skal lyde:

§ 14-5-3. Oppgave over foretatt utleggstrekk

Ved utleggstrekk overfor trekkpliktige som ikke har plikt til å ha skattetrekkekonto, kan skattekontoret bestemme at det sammen med oppgjør av trekkbeløpet skal sendes oppgave på fastsatt blankett (oppgjørsliste for utleggstrekk).

§ 14-5-5 første ledd skal lyde:

§ 14-5-5. Korrigering av trekk

(1) Den trekkpliktige skal foreta korreksjon når utleggstrekk ved en feil er beregnet for høyt eller når det er trukket i en godtgjørelse eller ytelse som ikke omfattes av trekkpålegget. Der trekkpliktige skal rapportere utleggstrekk etter reglene i a-opplysningsloven eller sende oppgjørsliste, skal korreksjoner foretatt etter at trekkbeløpet er sendt skattekontoret, fremgå av endret a-melding eller oppgjørsliste.

§ 14-5-11 bokstav e skal lyde:

e) trygdeavgift fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten i medhold av skatteforvaltningsloven, jf. skatteforvaltningsforskriften § 2-13-2.

§ 14-5-11 nytt annet ledd skal lyde:

Skattebetalingsloven § 14-5 annet ledd siste punktum gjelder ikke for Arbeids- og velferdsetaten.

II

Forskriften trer i kraft straks og med virkning fra 1. januar 2021.

 

Tilhørende lov