Forskrift om frivillig prøveordning for elektronisk skattekort for inntektsåret 2013

Fastsatt av Finansdepartementet 13. november 2012 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 41 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) romertall II.

 I

§ 1 Formål
Forskriften etablerer en prøveordning som legger til rette for at arbeidsgiver kan innhente skattekort elektronisk fra Skatteetaten for skattytere som det skal utbetales trekkpliktige ytelser til. Skattekort for skattytere med fribeløpskort og skattytere med skjermet adresse er ikke en del av prøveordningen.

§ 2 Virkeområde
(1)       Forskriften gjelder for arbeidsgivere som velger å delta i den frivillige prøveordningen for elektronisk skattekort fra inntektsåret 2013.
(2)       Med de unntak som følger av denne forskrift, gjelder reglene i skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr. 67 og skattebetalingsforskriften 21. desember 2007 nr. 1766.

§ 3 Tilgjengeliggjøring, varsling og innhenting av skattekort
(1)       Skatteetaten skal gjøre skattekort tilgjengelig elektronisk for arbeidsgiver før inntektsårets begynnelse.
(2)       Ved utstedelse av nytt skattekort i løpet av inntektsåret, skal Skatteetaten gjøre skattekortet tilgjengelig elektronisk så snart som mulig.
(3)       Skatteetaten skal fortløpende varsle arbeidsgiver dersom det blir foretatt endring av skattekort for ansatte som det er innhentet elektronisk skattekort for.
(4)       Skattedirektoratet skal føre register over hvem som har innhentet skattekort for skattyter.

§ 4 Skattyterens behandling av skattekort
(1)       Skattyter skal fortsatt levere skattekortet til arbeidsgiver etter skattebetalingsforskriften § 5-1-10.
(2)       Skattyter har rett til innsyn i opplysninger om hvilke arbeidsgivere som har mottatt skattekort fra Skatteetaten.

§ 5 Arbeidsgiverens behandling av skattekort
(1)       Skattekort som arbeidsgiveren mottar fra skattyteren skal behandles av arbeidsgiveren i henhold til skattebetalingsforskriften § 5-1-11.
(2)       Arbeidsgiver kan kun innhente skattekort elektronisk for skattytere arbeidsgiver kommer til å utbetale trekkpliktig ytelse til. Arbeidsgiver kan ikke bruke opplysninger til andre formål enn det som fremgår av skattebetalingsloven med tilhørende forskrifter.

§ 6 Oppdatering av endrede skattekortopplysninger

Arbeidsgiver som mottar varsel om endring av skattekort etter § 3 tredje ledd, skal oppdatere skattekortopplysningene før neste beregning av forskuddstrekk blir foretatt.

§7 Plikt til å foreta forskuddstrekk
(1)       Arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk etter skattekortet.
(2)       Er arbeidsgiver usikker på hvorvidt han i henhold til det elektroniske skattekortet skal trekke etter tabell eller prosent, må dette avklares med skattyter. Dersom skattyter ikke har levert skattekort på papir og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått avklart hvorvidt han skal trekke etter tabell eller prosent, skal arbeidsgiver trekke etter prosent.
(3)       Dersom skattekort ikke lar seg innhente elektronisk, skal arbeidsgiver benytte skattekortet som skattyteren har levert på papir i henhold til skattebetalingsforskriften § 5-1-10.
(4)       Dersom arbeidsgiver ikke har fått skattekortopplysninger, verken elektronisk, fra skattyter, eller på annen måte, gjelder skattebetalingsloven § 5-5 første ledd.

II

Forskriften trer i kraft straks med virkning for forskudd på skatt for inntektsåret 2013.

 

Tilhørende lov