Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juni 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 1-2, 2-7 og 13-6

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juni 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 1-2, 2-7 og 13-6

                                                I
I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)gjøres følgende endringer:

§ 1-2-2 oppheves.

Nåværende § 1-2-3 blir § 1-2-2.

§ 2-7-1 første ledd skal lyde:
(1) Krav på årsavgift for motorvogn og tilleggsavgift for forsinket betaling innkreves av Statens innkrevingssentral.

§ 2-7-2 oppheves.

§ 13-6-1 første ledd bokstav n skal lyde:
n) andre statlige krav etter skattebetalingsloven § 1-2 og krav som Statens innkrevingssentral krever inn i medhold av SI-loven § 1.

                                                 II
Endringene trer i kraft 1. juni 2013.

Tilhørende lov