Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juni 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 1-2, 2-7 og 13-6

Fastsatt av Finansdepartementet 1. juni 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 1-2, 2-7 og 13-6

                                                I
I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)gjøres følgende endringer:

§ 1-2-2 oppheves.

Nåværende § 1-2-3 blir § 1-2-2.

§ 2-7-1 første ledd skal lyde:
(1) Krav på årsavgift for motorvogn og tilleggsavgift for forsinket betaling innkreves av Statens innkrevingssentral.

§ 2-7-2 oppheves.

§ 13-6-1 første ledd bokstav n skal lyde:
n) andre statlige krav etter skattebetalingsloven § 1-2 og krav som Statens innkrevingssentral krever inn i medhold av SI-loven § 1.

                                                 II
Endringene trer i kraft 1. juni 2013.

Tilhørende lov