Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 2. februar 2021 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 10-20 femte ledd.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endring:

§ 10-20-1 første og annet ledd skal lyde:

   (1) Når utskrevet forskuddsskatt blir forhøyet, forfaller det beløp skatten er forhøyet med (tillegget) til betaling i fire like store terminer 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember i inntektsåret. Dersom melding om forhøyelsen er sendt til skattyter senere enn tre uker før en av disse forfallsterminene, forfaller tillegget til betaling med like store beløp ved hver av de følgende terminer. Dersom meldingen er sendt senere enn 24. oktober i inntektsåret, forfaller tillegget til betaling tre uker etter at meldingen er sendt.

   (2) Er tillegget under 2 000 kroner forfaller det til betaling 15. juni. Er imidlertid meldingen om forhøyelsen sendt senere en tre uker før 15. juni, forfaller tillegg under 2 000 kroner i sin helhet til betaling 15. september. Er melding sendt senere enn tre uker før 15. september, forfaller tillegget til betaling tre uker etter at meldingen er sendt.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Tilhørende lov