Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)§15-3.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

Ny § 15-3 skal lyde:
§ 15-3. Betalingsutsettelse for formuesskatt
§ 15-3-1. Krav til regnskapspliktig virksomhet
(1) Med virksomhet menes i denne bestemmelsen eie av andeler i selskap og enkeltpersonforetak med virksomhetsformue som definert i skattebetalingsloven § 15-3 annet ledd.
(2) Det er et vilkår for betalingsutsettelse av formuesskatt at virksomheten er regnskapspliktig etter regnskapsloven.
(3) Skattyter som er formuesskattepliktig til Norge for formue i virksomhet som er hjemmehørende i et EØS-land, er omfattet av utsettelsesordningen. Regnskapsplikten etter utenlandske rettsregler må være tilsvarende som etter norsk regnskapslovgivning og årsregnskapet må ha tilsvarende regnskapsspråk.

§ 15-3-2 Beregning av utsatt formuesskatt
(1) Samlet utsatt formuesskatt fastsettes til formuesverdien av virksomhetsformuen multiplisert med skattesatsene for formuesskatt til stat og kommune. 
(2) Maksimalt utsatt skatt kan ikke overstige den fastsatte formuesskatten for inntektsåret.

§ 15-3-3 Søknadsfrist
Krav om betalingsutsettelse for formuesskatten må fremsettes for skattekontoret innen fristen for levering av skattemeldingen for det aktuelle inntektsår, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3.

§ 15-3-4 Betalingsfrist for utsatt formuesskatt
Innvilges betalingsutsettelse forskyves betalingsfristen for den utsatte formuesskatten med to år regnet fra forfall for første termin av restskatt, jf. skattebetalingsloven § 10-21 første ledd.

§ 15-3-5 Gjennomføring av betalingsutsettelsen og renteberegning
(1) Betalingsutsettelsen gjennomføres ved at formuesskatten som er utsatt, tas ut fra samlet fastsatt skatt før skatteavregningen. Ordinær skatteavregning gjennomføres etter skattebetalingsloven kapittel 7 på den gjenstående delen av fastsatt skatt.
(2) Før utsettelsesperioden tillegges formuesskatten et rentetillegg etter skattebetalingsloven § 11-5 første ledd. Rentetillegget inngår i hovedstolen.
(3) I perioden formuesskatten er utsatt, tillegges den en særskilt rente på seks prosent per år. Renten beregnes fra forfall for første termin av restskatt, jf. skattebetalingsloven § 10-21 første ledd, og frem til ny betalingsfrist eller betaling dersom dette skjer før utløpet av ny betalingsfrist. 
(4) Eventuelle forsinkelsesrenter på forskuddsstadiet som er knyttet til den utsatte formuesskatten, bortfaller.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning for formuesskatt i inntektsårene 2016 og 2017.

 

Tilhørende lov