Forskrift om endringer i skattebetalingsforskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 22. mars 2021 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav § 9-1 annet ledd og § 14-11 femte ledd.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven gjøres følgende endringer:

§ 9-1-2 første og tredje ledd skal lyde:

(1) Betaling av toll- og avgifter som oppstår ved innførsel som ikke belastes tollkreditten eller dagsoppgjørsordningen, skal skje til Tolletaten. Kontant betaling av dagsoppgjør kan skje til Tolletaten.

(3) Krav som nevnt i første ledd kan betales kontant til angitt betalingsmottaker.

§ 14-11-3 første, tredje og fjerde ledd skal lyde:

(1) Skyldig avgift, tilleggsavgift for forsinket betaling og renter kan betales til den som foretar inndragningen ved frammøte i forbindelse med inndragningsarbeidet, dersom det er lagt til rette for dette.

(3) Gebyret utgjør kr 915.

(4) Ved betaling på stedet skal det gis kvittering for innbetalt beløp.

II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov