Forskrift om endringer i skattebetalingsforskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2020 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav § 16-42.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven gjøres følgende endring:

§ 16-42-1 første ledd bokstav c skal lyde:

c) mineralolje etter særavgiftsforskriften § 4-3-1 og

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

Tilhørende lov