Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 10. januar 2018 med hjemmel i skattebetalingsloven §§ 10-10 og 16-42.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven gjøres følgende endringer:

§ 10-10-3 skal lyde:
§ 10-10-3. Forfallsfrist for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra arbeidsgivere mv. som leverer opplysninger etter særregler     
Forskuddstrekk
og arbeidsgiveravgift fra arbeidsgivere som har lønnsutbetalinger som er fritatt for arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-2 sjette til åttende ledd, og som leverer opplysninger etter a-opplysningsforskriften § 2-1 sjette ledd, forfaller til betaling samme dag som det skal leveres opplysninger etter a-opplysningsforskriften § 2-1.

§ 16-42-1 første ledd skal lyde:
(1) Ved levering av
a)    naturgass og LPG etter særavgiftsforskriften §§ 3-6-8, 3-6-9, 3-6-11, 3-21-5 og 3-21-6,
b)    elektrisk kraft etter særavgiftsforskriften §§ 3-12-4 til 3-12-7 og 3-12-11 til 3-12-15,
c)     mineralolje etter særavgiftsforskriften §§ 4-3-1 og 4-3-2 og
d)    mineralolje, smøreolje, naturgass og LPG etter særavgiftsforskriften §§ 4-4-1 til 4-4-3,
er mottaker ansvarlig for innbetaling av avgiften dersom vedkommende ikke oppfyller vilkårene for avgiftsfritak. I den utstrekning leverandøren visste eller burde ha visst at kravene for fritak ikke var oppfylt, kan krav rettes mot denne.

II

Forskriften trer i kraft straks. 

Tilhørende lov