Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. oktober 2020 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 15-3 åttende ledd:

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven gjøres følgende endringer:

§ 15-3-1 skal lyde:

§ 15-3-1 Krav til regnskapspliktig virksomhet
(1) Med virksomhet menes i denne bestemmelsen eie av andeler i selskap og enkeltpersonforetak med virksomhetsformue som definert i skattebetalingsloven § 15-3 fjerde ledd.

(2) Det er et vilkår for betalingsutsettelse av formuesskatt at virksomheten er regnskapspliktig etter regnskapsloven.

(3) Skattyter som er formuesskattepliktig til Norge for formue i virksomhet som er hjemmehørende i et EØS-land, er omfattet av utsettelsesordningen. Virksomheten må være regnskapspliktig i sitt hjemland.

§ 15-3-2 skal lyde:

§ 15-3-2 Beregning av utsatt formuesskatt
(1) Samlet utsatt formuesskatt fastsettes til formuesverdien av virksomhetsformuen multiplisert med skattesatsene for formuesskatt til stat og kommune.

(2) Maksimalt utsatt skatt kan ikke overstige den fastsatte formuesskatten for inntektsåret 2020.

§15-3-3 skal lyde:

§15-3-3 Søknadsfrist
Krav om betalingsutsettelse for formuesskatten må fremsettes for skattekontoret innen fristen for levering av skattemeldingen for inntektsåret 2020, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3.

15-3-4 skal lyde:

15-3-4 Betalingsfrist for utsatt formuesskatt
Dersom betalingsutsettelse innvilges, forskyves betalingsfristen for den utsatte formuesskatten med ett år regnet fra forfall for første termin av restskatt, jf. skattebetalingsloven § 10-21, for inntektsåret 2020.

15-3-5 skal lyde:

15-3-5 Gjennomføring av betalingsutsettelsen og renteberegning
(1) Betalingsutsettelsen gjennomføres ved at utsatt formuesskatt trekkes fra samlet fastsatt skatt før skatteavregningen. Ordinær skatteavregning gjennomføres etter skattebetalingsloven kapittel 7 på den gjenstående delen av skatten.

(2) Før utsettelsesperioden tillegges formuesskatten et rentetillegg etter skattebetalingsloven § 11-5 første ledd.

(3) I perioden formuesskatten er utsatt, tillegges summen av den utsatte skatten og rente som nevnt i annet ledd en særskilt rente på seks prosent per år. Renten beregnes fra forfall for første termin av restskatt, jf. skattebetalingsloven § 10-21 første ledd, og frem til ny betalingsfrist, eller betaling dersom dette skjer før utløpet av ny betalingsfrist.

(4) Eventuelle forsinkelsesrenter på forskuddsstadiet som er knyttet til den utsatte formuesskatten, bortfaller.

II

Endringene under I trer i kraft straks og med virkning for formuesskatt for inntektsåret 2020.

Tilhørende lov