Forskrift om oppheving av forskrift 20. november 1997 nr. 1181 om summarisk fellesoppgjør for krav på skatt og arbeidsgiveravgift til folketrygden

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 25 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 9-5 nr. 8 og § 6-16, lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 siste ledd og lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 11-7 annet ledd.

I

Forskrift 20. november 1997 nr. 1181 om summarisk fellesoppgjør for krav på skatt og arbeidsgiveravgift til folketrygden oppheves.

II

Opphevingen under I trer i kraft 1. januar 2017.

 

Tilhørende lov