Forskrift om endringer i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet

Fastsatt av Finansdepartementet 24. februar 2021 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 15-4 og lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 8.

I

I forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet gjøres følgende endringer:

§ 6 første og annet ledd skal lyde:

(1) Når noen er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av covid-19-utbruddet og smitteverntiltakene, kan det gis utsettelse med betalingen. Betalingsutsettelse kan gis i perioden frem til 30. juni 2021 for krav omfattet av skattebetalingsloven kapittel 1 og krav det kan gis betalingsutsettelse for etter SI-loven § 8, med unntak av

  1. forskuddstrekk og skattetrekk etter skattebetalingsloven § 5-4 og § 5-4a, samt ansvarskrav etter skattebetalingsloven § 16-20 og § 16-21,
  2. artistskatt etter artistskatteloven § 7,
  3. krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør etter skatteforvaltningsloven § 12-4,
  4. merverdiavgift med ordinært forfall etter 12. april 2021, jf. skattebetalingsloven §10-30,
  5. særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår etter skattebetalingsloven § 10-40 første ledd,
  6. toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår etter skattebetalingsloven § 10-41 første ledd,
  7. erstatningskrav etter skattebetalingsforskriften § 1-2-2, og
  8. erstatningskrav som kreves inn etter SI-loven § 1.

(2) Den som etter første ledd er gitt betalingsutsettelse til 30. juni 2021, kan betale utsatt krav i seks avdrag i perioden 30. juli til 30. desember 2021. Det samme gjelder for krav som tidligere er utsatt til 28. februar 2021. Skattedirektoratet fastsetter nærmere betalingsfrister for de enkelte avdrag. Retten til å betale i avdrag etter første og annet punktum opphører dersom fastsatte betalingsfrister ikke overholdes.

II

Forskriften trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov