SI-loven

Lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven)

Statens innkrevingssentral innkrever de krav den i lov eller av departementet er pålagt å innkreve. Den utenrettslige innkrevingen foretas etter reglene i loven her. Statens innkrevingssentrals kompetanse til å forestå tvangsfullbyrdelse reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven, jf. tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 2 del II. Departementet kan i forskrift gi regler om hvilke krav Statens innkrevingssentral skal kreve inn.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter