Forskrift om endring i forskrift av 1. juni 2013 nr. 565 til SI-loven av 11. januar 2013 nr. 3

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2017 med hjemmel i lov av 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 1.

I

I forskrift av 1. juni 2013 nr. 565 til SI-loven av 11. januar 2013 nr. 3. gjøres følgende endring:

§ 1 (1) bokstav g første strekpunkt skal lyde:
-           lov 14. desember 1917 nr. 17 om regulering og kraftutbygging i vassdrag (vassdragsreguleringsloven)

II

Endringen under I trer i kraft 1. januar 2018.

 

Tilhørende lov