Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 3. oktober 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 1-2 og 2-7.

Fastsatt av Finansdepartementet 3. oktober 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 1-2 og 2-7. 

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1-2-2 bokstavene l til og med o skal lyde:

l) overtredelsesgebyr etter verdipapirhandelloven § 17-4,
m) vinningsavståelse etter verdipapirhandelloven § 17-2,
n) tvangsmulkt etter havressurslova § 58 og
o)overtredelsesgebyr (lovbrotsgebyr) etter havressurslova § 59  

II

Endringene trer i kraft straks. Endringene omfatter også krav oppstått før ikrafttredelsen.

 

Tilhørende lov