Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 3. oktober 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 1-2 og 2-7.

Fastsatt av Finansdepartementet 3. oktober 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 1-2 og 2-7. 

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1-2-2 bokstavene l til og med o skal lyde:

l) overtredelsesgebyr etter verdipapirhandelloven § 17-4,
m) vinningsavståelse etter verdipapirhandelloven § 17-2,
n) tvangsmulkt etter havressurslova § 58 og
o)overtredelsesgebyr (lovbrotsgebyr) etter havressurslova § 59  

II

Endringene trer i kraft straks. Endringene omfatter også krav oppstått før ikrafttredelsen.

 

Tilhørende lov