Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 9-1, 11-5 og 13-6.

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 2-1 skal lyde:
§ 2-1. Skatteoppkreverne for kommunene - formues- og inntektsskatt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn

§ 2-1-1 skal lyde:
§ 2-1-1. Betalingssted og innkrevingsmyndighet for utenlandsk arbeidsgiver
(1) Arbeidsgiver som ikke er bosatt eller hjemmehørende i Norge, jf. skatteloven § 2-3, skal betale forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn til skatteoppkreveren for den kommunen hvor arbeidsgiver har hovedkontor for virksomheten i Norge.
(2) Arbeidsgiver som driver varig næringsvirksomhet her i landet uten å ha hovedkontor for denne virksomheten i Norge, skal betale forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn til skatteoppkreveren for den kommunen hvor han driver varig næringsvirksomhet. Arbeidsgiver som nevnt i første punktum som driver næringsvirksomhet i flere kommuner, skal betale til det skattekontoret som er skatteoppkrever for krav fastsatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, jf. skattebetalingsloven § 2-1 femte ledd. 
(3) Arbeidsgiver som ikke driver varig næringsvirksomhet i noen kommune her i landet, og arbeidsgiver som ikke driver noen virksomhet i landet, skal betale forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn til det skattekontoret som er skatteoppkrever for krav fastsatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, jf. skattebetalingsloven § 2-1 femte ledd. 
(4) Arbeidsgiver som bare driver virksomhet på den norske kontinentalsokkelen, skal betale forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn til det skattekontoret som er skatteoppkrever for krav fastsatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, jf. skattebetalingsloven § 2-1 femte ledd. 
(5) Innkrevingsmyndighet for forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn fra utenlandske arbeidsgivere er den skatteoppkrever som betalingen skal foretas til etter reglene i første til fjerde ledd.

§ 2-1-2 første punktum skal lyde:
Ved anvendelse av reglene i skattebetalingsloven § 2-1 annet ledd og forskriften § 2-1-1 første til fjerde ledd er det forholdet da plikten til å levere opplysninger om forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn etter a-opplysningsloven og oppgjørsliste oppstår første gang i løpet av inntektsåret, som avgjør hvor arbeidsgiver skal betale.

§ 5-13-2 første ledd skal lyde:
(1) Arbeidsgiver plikter å gi de opplysninger og dokumenter som skatteoppkreveren anmoder om, og som er nødvendig for å kontrollere at arbeidsgiver gjennomfører skattetrekk, innretter sin bokføring og sender inn opplysninger om forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn, oppgjørslister, trukket skattetrekk i samsvar med gjeldende bestemmelser.

§ 9-1-2 skal lyde:
§ 9-1-2. Kontant betaling
Krav som nevnt i § 2-2-1 første ledd første og annet punktum og § 14-11-3, kan betales kontant til angitt betalingsmottaker.

Deloverskrift før § 10-10 skal lyde:
Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn, lønnstrekk til Svalbard og artistskatt

§ 10-10 skal lyde:
§ 10-10. Forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn

§ 10-10-5 skal lyde:
§ 10-10-5. Forfallsfrist ved forsinket skattemelding og førstegangsfastsetting av arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn
        Bestemmelsene i skattebetalingsloven § 10-10 gjelder også arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn innrapportert skattemelding som ikke er levert innen leveringsfristen. Tilsvarende gjelder ved førstegangsfastsetting av arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn når skattemelding ikke er levert.

§ 11-4-8 oppheves.

§ 11-5-2 skal lyde:
§ 11-5-2. Rentegodtgjørelse til personlige skattytere ved forhåndsfastsetting og ved tilbakebetaling av deponerte forskudd på skatt etter skattebetalingsloven § 8-4
        Skattytere som etter forhåndsfastsetting får utbetalt overskytende forskudd på skatt, eller negativ skatt som følge av at fastsatt fradrag overstiger fastsatt skatt, og skattytere som får tilbakebetalt forskudd deponert etter skattebetalingsloven § 8-4, gis rentegodtgjørelse etter følgende regler:
a)      Når utbetalingen skjer senere enn 1. juli i inntektsåret, godtgjøres renter med rentesats etter skattebetalingsloven § 11-6 annet ledd annet punktum, redusert med 24 pst., beregnet fra 1. juli i inntektsåret og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyter. Er det innbetalt tilleggsforskudd beregnes renter fra fristen for betaling av tilleggsforskudd etter § 4-7.
b)      Tilleggsforskudd tilbakebetales før annet forskudd. Det senest innbetalte beløpet regnes som tilbakebetalt først. Dersom utskrevet forskuddsskatt dekkes ved utleggstrekk nedlagt av skatteoppkreveren, regnes beløpet som innbetalt første dag i den oppgjørsperiode trekket skjer.

§ 13-6-1 første ledd skal lyde:
(1) Ved motregning i tilgodeskatt dekkes restanser i følgende rekkefølge:
a) utskrevet forskuddsskatt for det år avregningen gjelder og annen forfalt forskuddsskatt,
b) restskatt,
c) ordinært forfalte terminer av utskrevet forskuddsskatt for det løpende inntektsåret,
d) terminer av utskrevet forskuddsskatt for det løpende inntektsår med fremskyndet forfall,
e) forskuddstrekk, artistskatt og lønnstrekk etter svalbardskatteloven,
f) utleggstrekk,
g) arbeidsgiveravgift,
h) finansskatt på lønn,
i) forsinkelsesrente og omkostninger vedrørende skatte- og avgiftskrav som nevnt i bokstav a til h foran,
j) underholdsbidrag etter ekteskapsloven og barneloven,
k) erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling, 
l) bøter,
m) merverdiavgift og arveavgift,
n) øvrige skatte- og avgiftskrav etter skattebetalingsloven § 1-1,
o) feilutbetalt trygdeytelse og feilutbetalt stønad,
p) eiendomsskatt, avfallsgebyr, feieavgift, vann- og kloakkavgift, parkeringsgebyr og piggdekkgebyr,
q) andre statlige krav etter skattebetalingsloven § 1-2 og offentlige krav som Statens innkrevingssentral krever inn i medhold av SI-loven § 1,
r) forsinkelsesrente og omkostninger vedrørende krav som nevnt i bokstav j til q foran dekkes sammen med det krav de er knyttet til før dekning av neste krav i rekkefølgen.

§ 13-6-2 skal lyde:
§ 13-6-2. Dekningsrekkefølgen ved motregning i andre krav mot offentlige kreditorer
        Så langt hovedkrav og motkrav er av samme art, foretas motregning mellom disse før andre krav kan kreves dekket. Reglene om rekkefølge i § 13-6-1 gjelder tilsvarende så langt de passer.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

 

Tilhørende lov